Zapytania ofertowe


Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty na poniższe zapytania ofertowe prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizowanym projektem pt.  „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D” współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1672/15-00.

ZAKOŃCZONE
WYNIKI POSTĘPOWANIA: brak ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: R01

Dane Zamawiającego:

INNTEC.PL Sp. z o. o.
ul. Kocurki 1/29
80-822 Gdańsk

Adres do korespondencji:
INNTEC.PL Sp. z o.o.
Ul. Wassowskiego 12 lokal 10-15
80-225 Gdańsk

Telefon: 0048 694 559 674
E-mail: office@inntec.pl

Miejsce oraz termin składania ofert:

Termin publikacji zapytania: 2017-07-27.
Termin składania ofert: 2017-08-04 (4 sierpnia 2017 rok), do godz. 10:00 (liczy się data wpływu).

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres:
INNTEC.PL Sp. z o. o.
ul. Wassowskiego 12 lok 10-15
80-225 Gdańsk
lub mailem na adres: office@inntec.pl

Uwaga:
w przypadku składana ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzęty komputerowe”, biuro Zamawiającego jest czynne w godzinach 8:30 – 16:30.
O złożeniu oferty w terminie decyduje data faktycznego dostarczenia oferty do Zamawiającego na ww. adres pocztowy lub email.

Osoba do kontaktu:

Kwestie formalne i techniczne: Tomasz Bloch
e-mail: office@inntec.pl

Przedmiot zamówienia:

1. Część A - Laptop (3 szt) – amortyzacja jednorazowa,
2. Część B - Monitory ( 4 szt) - amortyzacja jednorazowa,
3. Część C - Router GigE (1 szt) - amortyzacja jednorazowa.
CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Pełen opis przedmiotu zamówienia wraz z ze specyfikacją techniczną:

2017-07-27_INNTEC.PL_Zapytanie ofertowe_R01.doc

ZAKOŃCZONE
WYNIKI POSTĘPOWANIA: brak ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: R03

Dane Zamawiającego:

INNTEC.PL Sp. z o. o.
ul. Kocurki 1/29
80-822 Gdańsk

Adres do korespondencji:
INNTEC.PL Sp. z o.o.
Ul. Wassowskiego 12 lokal 10-15
80-225 Gdańsk

Telefon: 0048 694 559 674
E-mail: office@inntec.pl

Miejsce oraz termin składania ofert:

Termin publikacji zapytania: 2018-02-04.
Termin składania ofert: 2018-02-12 (12 luty 2018 rok), do godz. 10:00 (liczy się data wpływu).

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres:
INNTEC.PL Sp. z o. o.
ul. Wassowskiego 12 lok 10-15
80-225 Gdańsk
lub mailem na adres: office@inntec.pl

Uwaga:
w przypadku składana ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na materiały do budowy autorskiego układu skanującego i układów pomocniczych”, biuro Zamawiającego jest czynne w godzinach 8:30 – 16:30.
O złożeniu oferty w terminie decyduje data faktycznego dostarczenia oferty do Zamawiającego na ww. adres pocztowy lub email.

Osoba do kontaktu:

Kwestie formalne i techniczne: Tomasz Bloch
e-mail: office@inntec.pl

Przedmiot zamówienia: materiały do budowy autorskiego układu skanującego i układów pomocniczych

Przedmiot zamówienia jest określony następującymi kodami określonymi przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38620000-7 – Materiał polaryzacyjny
38621000-4 - Aparatura światłowodowa
38622000-1 – Lustra
38623000-8 - Filtry optyczne
38624000-5 - Pomoce optyczne
38630000-0 - Przyrządy astronomiczne i optyczne
38636000-2 - Specjalistyczne przyrządy optyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.