Płatności

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy internetowy kanał płatności za faktury VAT wystawione przez naszą firmę. Dostępne rodzaje płatności:

– e-przelewy,

– płatności kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB, Maestro, Visa Electron.

Płatności realizowane są za pomocą systemu Dotpay.pl, którego właścicielem jest DotPay S.A., z siedzibą: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

 

Płatności można również zrealizować przelewem na rachunek bankowy inntec.pl:
INNTEC.PL Sp. z o. o.
Ul. Kocurki 1/29,
80-822 Gdańsk, POLAND
Numer rachunku bankowego: 37 1140 2004 0000 3102 7403 7064
BIC: BREXPLPWMBK

Opłata za faktury INNTEC.PL Sp. z o. o. poprzez system DotPay.pl:

       Numer faktury:
Kwota PLN:

Akceptuję poniższy Regulamin inntec.pl


Regulamin inntec.pl (obowiązuje od 01.02.2015 r.)

§1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady płatności internetowych za faktury VAT firmy „INNTEC.PL Sp. z o. o.” na stronie internetowej www.inntec.pl.

§2. Definicje

 1. Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem inntec.pl.
 2. INNTEC.PL – firma „INNTEC.PL Sp. z o. o.” z siedzibą ul. Kocurki 1/29, 80-822 Gdańsk, Polska, NIP: 583-322-05-09, REGON: 365840929, która jest właścicielem Strony internetowej.
 3. Faktura – faktura VAT wystawione przez INNTEC.PL.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną , która dokonała zakupu towaru lub usługi od INNTEC.PL.
 5. Oferta – oferta na towar bądź usługę dostarczony/wykonaną przez INNTEC.PL.
 6. Towar – rzecz lub rzeczy zakupione przez Klienta w INNTEC.PL.
 7. Usługa – usługa zakupiona przez Klienta w INNTEC.PL.

§3. Ogólne warunki

 1. Złożenie Zamówienia na Towar bądź Usługę w INNTEC.PL może być zrealizowane drogą elektroniczną (email), listem, przesyłką kurierską lub osobiście (przekazany właścicielowi INNTEC.PL przez Klienta dokument z treścią zamówienia zawierający podpis Klienta). Każdorazowo na zamówieniu powinien znajdować się opis Towaru bądź Usługi, ilości, cena całkowita netto oraz jednoznacznie wskazana oferta, na podstawie której dokonywane jest zamówienie.
 2. Po przekazaniu Towaru bądź zrealizowaniu Usługi przez INNTEC.PL, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności treści zamówienia z dostarczonym Towarem bądź Usługą. Wszelkie niezgodności powinny być zgłaszane niezwłocznie na e-mail: sales@inntec.pl
 3. INNTEC.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez ustalonej przyczyny.
 4. W przypadku zakupu Towaru bądź Usługi, na który wprowadzona jest błędna cena, bez względu na przyczynę tego błędu, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie anulowane.

§4. Reklamacje

Na wszelkie Towary INNTEC.PL udziela gwarancji na okres czasowy wyspecyfikowany w Ofercie i Fakturze.

W przypadku reklamacji związanej z wadą techniczną Towaru Klient zobowiązany jest odesłać Towar na poniższy adres wraz z podpisanym przez Klienta dokumentem opisującym wady towaru (należy podać symbol produktu, jego ilość, opis błędu, stan towaru i uwagi do Towaru):

INNTEC.PL Sp. z o. o.
Ul. Kocurki 1/29, 80-822 Gdańsk
Telefon: +48 694 559 674
e-mail: sales@inntec.pl

Towar powinien zawierać wszystkie fabryczne plomby gwarancyjne i etykiety identyfikujące. Postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z przepisami prawa i warunkami INNTEC.PL.

§5. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest INNTEC.PL. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celach związanych z przysługującym im uprawnieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w związku z zawartą wcześniej umową sprzedaży (reklamacja / zwrot towaru). Klientom przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. INNTEC.PL informuje, iż zebrane dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom, które je pozyskują w związku z realizacją zamówienia (m.in. firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele) oraz organom, które będą do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa polskiego.

§6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł z INNTEC.PL umowę sprzedaży na odległość (za pomocą Strony internetowej, e-mailu, telefonicznie) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie przedmiotów umowy sprzedaży. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować:

INNTEC.PL Sp. z o. o.
Ul. Kocurki 1/29, 80-822 Gdańsk
Telefon: +48 694 559 674
e-mail: sales@inntec.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie do 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie przedmiotu umowy sprzedaży i odesłać Towar będące przedmiotem zwrotu na powyższy adres. Towar ma być odesłany w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy INNTEC.PL zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności w tym koszty dostarczania rzeczy równoważne cenie najtańszego sposobu dostarczania rzeczy ofertowanego przez INNTEC.PL. Zwrot płatności INNTEC.PL dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji. INNTEC.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru będących przedmiotem zwrotu.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

 1. W której przedmiotem umowy jest Towar wyprodukowany na specjalne zamówienie Klienta według jego specyfikacji lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem umowy jest oprogramowanie stworzone na specjalne zamówienie Klienta według jego specyfikacji lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W których przedmiotem jest Towar mający krótki termin przydatności do użycia.
 4. W których cena Towaru lub Usługi zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym INNTEC.PL nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W których Towar wymaga specjalnych warunków użytkowania (np. użytkowanie w komorach wysokiej czystości tzw. komorach „clean room”) pod warunkiem, że z Towaru zostały przez Klienta usunięte warstwy ochronne zabezpieczające Towar w czasie transportu.
 6. O świadczenie Usług, jeśli INNTEC.PL wykonał w pełni Usługę zgodnie z umową i Klient został poinformowany przed rozpoczęciem usługi, iż po jej zakończeniu traci prawo do odstąpienia od umowy.

§7. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zamówieniami Towarów bądź Usług w INNTEC.PL jest Sąd Rejonowy w Gdańsku.